Buurtbudget 2017: wat gaat ú ermee doen?

Ook in 2017 is er weer buurtbudget beschikbaar. Voor  het komende jaar een totaalbedrag van € 40.000. Wilt u in 2017 een financieel steuntje in de rug voor uw initiatief? Laat dan tijdens de komende feestdagen daarover uw gedachten alvast eens gaan. Is uw idee uitgekristalliseerd? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar buurtbudget@wbo.nl.

Verdeling budget

In 2017 is tot 1 mei een bedrag per wijk gegarandeerd beschikbaar. Na twee data, 1 maart en 1 mei,  worden de wijkaanvragen beoordeeld en toegekend. Daarna worden de resterende bedragen samengevoegd. Hiervan kunnen alle bewoners gebruikmaken.

Meer informatie

Op www.gemeentebest.nl/buurtbudget leest u meer over het buurtbudget. Daar staan ook een overzicht van de beschikbare bedragen per wijk  en het aanvraagformulier.

Van asielaanvraag tot huisvestiging

Er is veel te doen over het asielbeleid en niet alleen in Nederland.

Er is ook heel veel onbekend  bij het overgrote gedeelte van de bevolking. Hoewel er gelukkig veel mensen positief kijken tegen de opvang van asielzoekers zijn er ook nog heel veel mensen die vanuit onwetendheid en vooroordelen hun mening vormen en een hard standpunt innemen.

Daarom is het goed dat zoveel mogelijk mensen weten welk traject een asielzoeker moet doorlopen alvorens hij als statushouder een woning toegewezen krijgt; de rol van de gemeente, woningcorporatie en de maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers van het steunpunt vluchtelingenwerk

Hoe dit proces verloopt kunt u lezen op onze website en/ of de website van de Stichting Welzijn Best Oirschot, www.welzijnbestoirschot.nl, rubriek vluchtelingenwerk.

Ook in dit PDF document vind u meer informatie: asielaanvraag tot huisvesting

Vacature secretaris GOEB

In verband met het tussentijds aftreden van de secretaris is het bestuur van het GOEB dringend op zoek naar een nieuwe secretaris, die voldoet aan onderstaand profiel.

Profiel secretaris

De secretaris van het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen) maakt deel uit van het bestuur van het GOEB. Vanuit die positie heeft de secretaris de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Plannen van 10 bestuursvergaderingen, en het opstellen van de agenda voor deze vergaderingen.

Plannen van 4  ledenvergaderingen, en het opstellen van de agenda voor deze vergaderingen

Notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen en verspreiden van de notulen.

Onderhouden communicatie per telefoon, e-mail en post tussen GOEB en gemeente.

Onderhouden communicatie per telefoon, e-mail en post tussen bestuur en bewonersoverleggen binnen het GOEB.

Doorgeven van informatie vanuit het GOEB naar Groeiend Best en andere media.

Verspreiden van digitale nieuwsbrieven van bewonersoverleggen naar gemeenteraad, college, Welzijn Best-Oirschot en andere instanties.

Deelnemen in overleg tussen het bestuur van het GOEB en het college van burgemeester en wethouders. Dit overleg vindt 2X per jaar plaats.

Indien wenselijk. deelnemen in overleggen tussen bestuur van het GOEB en medewerkers van de gemeente Best.

Zonodig het bestuur van het GOEB vertegenwoordigen in gesprekken met instanties buiten het GOEB.

Het beheren van een digitaal en/of papieren archief van vergadernotulen en communicatiestukken van het GOEB bestuur.

Verder dient de secretaris lid te zijn van een van de aangesloten bewonersoverleggen.

De secretaris is typisch communicatief ingesteld, vaardig met een computer (mail en tekstverwerking) en in staat om onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken (nodig bij notuleren en beslissen hoe informatie wordt gecommuniceerd en met wie).

Tijdindicatie werkzaamheden: 2 tot 4 uur gemiddeld per week

Vergaderingen vinden hoofdzakelijk in de avonduren plaats.

Overige uitvoerende werkzaamheden kunnen naar eigen behoren plaats vinden.

Aanpassing wijkindeling en wijkagenten

Vanwege de Nationale Politie gaat er in Best ook het e.e.a. wijzigen qua wijkindelingen. Dit heeft tot gevolg dat onze huidige wijkagenten bijna allemaal een andere wijk gaan krijgen, m.u.v. Tonny Vermulst.

De wijkagenten zelf zullen persoonlijk kennis komen maken c.q. afscheid nemen bij de bewonersoverleggen van de wijken waar zij voor staan c.q. stonden.

Op politie.nl is dit alles ook per 1-1-2015 aangepast.

BEST

Gaat van de huidige 6 naar de nieuwe indeling in 5 wijken:

Wijk 1. Best-centrum, Salderes, Paljaart en Steegsche velden –  Tonny Vermulst  

Wijk 2. Naastenbest, Dijkstraten   –  Ruud Verstegen

Wijk 3. Heivelden / Heuveleind – Ine Kox 

Wijk 4. Wilhelminadorp / Kantonnier – Miranda Vugts-van Dooren  (in 2015 samen met Arno Bijsterbosch)

Wijk 5. Buitengebied, inclusief bedrijventerreinen ’t Zand, Breeven en Heide. Wijken: Hoge Akker, De Leeuwerik, Speelheide, Aarle, De Vleut,  Batadorp en Villawijk – Hans Giroldi

Innova58

innova58

Sinds mei 2013 werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven – verenigd in de Stichting A58 – samen aan InnovA58. In dit project wordt bekeken hoe de doorstroming op de A58 kan worden verbeterd, tussen Eindhoven en Tilburg.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in dit project wordt besproken, dan kunt u zich  abonneren op deze nieuwsbrief.

Geen vluchten na elven

Op de GOEB ledenvergadering van 9 december 2013 heeft een delegatie van de actiegroep ‘Geen vluchten na elven’ uitleg gegeven over het voornemen om extra late vluchten, na elf uur ’s avonds, op luchthaven Welschap te gaan toestaan vanaf 2014.

Vliegveld met slapende mensen 4

Zoals de actiegroep zelf meldt op haar site:

In het concept-luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport worden de openingstijden opnieuw verder opgerekt. Tussen 23.00 en 24.00 worden 8 reguliere landingen toegestaan. Bij overmacht kan er zelfs geland worden tot 01.00 en mag er worden opgestegen na 23.00. Ten overvloede wordt er ook in het weekend al vanaf 07.00 gevlogen. Dit mag niet gebeuren. Omwonenden hebben recht op een ongestoorde nachtrust van tenminste 8 uur. Die mag niet worden opgeofferd aan de marginale extra winst voor de vliegtuigen die op Eindhoven Airport hun thuisbasis hebben.

Voor meer informatie en het ondertekenen van een petitie verwijzen we u naar de site van de actiegroep: http://www.gvne.nl

Web site vernieuwd

Vandaag, 11 november 2013, is de web site van het GOEB vernieuwd.

De inhoud van de oude site, voor zover nog niet aanwezig, zal in de loop van de komende weken naar de nieuwe site worden overgebracht.

De belangrijkste informatie – namelijk contact informatie voor GOEB bestuur en bewonersoverleggen, en de verslagen van recente vergaderingen zijn reeds aanwezig op de nieuwe site.