Van asielaanvraag tot huisvestiging

Er is veel te doen over het asielbeleid en niet alleen in Nederland.

Er is ook heel veel onbekend  bij het overgrote gedeelte van de bevolking. Hoewel er gelukkig veel mensen positief kijken tegen de opvang van asielzoekers zijn er ook nog heel veel mensen die vanuit onwetendheid en vooroordelen hun mening vormen en een hard standpunt innemen.

Daarom is het goed dat zoveel mogelijk mensen weten welk traject een asielzoeker moet doorlopen alvorens hij als statushouder een woning toegewezen krijgt; de rol van de gemeente, woningcorporatie en de maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers van het steunpunt vluchtelingenwerk

Hoe dit proces verloopt kunt u lezen op onze website en/ of de website van de Stichting Welzijn Best Oirschot, www.welzijnbestoirschot.nl, rubriek vluchtelingenwerk.

Ook in dit PDF document vind u meer informatie: asielaanvraag tot huisvesting

Buurtbudgetten 2015 – er is nog ruimte!

Heeft u een idee voor uw buurt? Er is nog buurtbudget!

Wilt u uw buren al jaren beter leren kennen en daarvoor een activiteit in uw buurt organiseren, maar ziet u op tegen de kosten? Heeft u ideeën over het pleintje achter uw woning, maar valt dat buiten het normale onderhoud van de gemeente? Zou u de buurt samen met uw buurtgenoten weleens grondig willen opruimen, maar weet u niet waar de materialen van te betalen?

Denk dan eens aan het buurtbudget!

 

Elk jaar stelt de gemeente € 40.000 beschikbaar om het wonen in Best (nog) leuker en leefbaarder maken.

Voor 2015 is op dit moment voor heel Best nog ongeveer € 7.000,- over.

 

Laat uw creativiteit stromen, werk samen met de buurt uw idee uit en dien een aanvraag in bij het bewonersoverleg van uw wijk! Lever uw aanvraag zo snel mogelijk in, want voor de rest van dit jaar geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

 

Lees meer op www.gemeentebest.nl/buurtbudget

Op de website van de gemeente staat alle informatie over het buurtbudget. U vindt daar bijvoorbeeld hoeveel geld er per wijk beschikbaar is, wat de precieze voorwaarden zijn en natuurlijk het aanvraagformulier. Ook staat er wie u kan helpen bij het opstellen van uw aanvraag.

Ga dus snel naar www.gemeentebest.nl/buurtbudget.

 

 

 

Vacature secretaris GOEB

In verband met het tussentijds aftreden van de secretaris is het bestuur van het GOEB dringend op zoek naar een nieuwe secretaris, die voldoet aan onderstaand profiel.

Profiel secretaris

De secretaris van het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen) maakt deel uit van het bestuur van het GOEB. Vanuit die positie heeft de secretaris de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Plannen van 10 bestuursvergaderingen, en het opstellen van de agenda voor deze vergaderingen.

Plannen van 4  ledenvergaderingen, en het opstellen van de agenda voor deze vergaderingen

Notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen en verspreiden van de notulen.

Onderhouden communicatie per telefoon, e-mail en post tussen GOEB en gemeente.

Onderhouden communicatie per telefoon, e-mail en post tussen bestuur en bewonersoverleggen binnen het GOEB.

Doorgeven van informatie vanuit het GOEB naar Groeiend Best en andere media.

Verspreiden van digitale nieuwsbrieven van bewonersoverleggen naar gemeenteraad, college, Welzijn Best-Oirschot en andere instanties.

Deelnemen in overleg tussen het bestuur van het GOEB en het college van burgemeester en wethouders. Dit overleg vindt 2X per jaar plaats.

Indien wenselijk. deelnemen in overleggen tussen bestuur van het GOEB en medewerkers van de gemeente Best.

Zonodig het bestuur van het GOEB vertegenwoordigen in gesprekken met instanties buiten het GOEB.

Het beheren van een digitaal en/of papieren archief van vergadernotulen en communicatiestukken van het GOEB bestuur.

Verder dient de secretaris lid te zijn van een van de aangesloten bewonersoverleggen.

De secretaris is typisch communicatief ingesteld, vaardig met een computer (mail en tekstverwerking) en in staat om onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken (nodig bij notuleren en beslissen hoe informatie wordt gecommuniceerd en met wie).

Tijdindicatie werkzaamheden: 2 tot 4 uur gemiddeld per week

Vergaderingen vinden hoofdzakelijk in de avonduren plaats.

Overige uitvoerende werkzaamheden kunnen naar eigen behoren plaats vinden.

Aanpassing wijkindeling en wijkagenten

Vanwege de Nationale Politie gaat er in Best ook het e.e.a. wijzigen qua wijkindelingen. Dit heeft tot gevolg dat onze huidige wijkagenten bijna allemaal een andere wijk gaan krijgen, m.u.v. Tonny Vermulst.

De wijkagenten zelf zullen persoonlijk kennis komen maken c.q. afscheid nemen bij de bewonersoverleggen van de wijken waar zij voor staan c.q. stonden.

Op politie.nl is dit alles ook per 1-1-2015 aangepast.

BEST

Gaat van de huidige 6 naar de nieuwe indeling in 5 wijken:

Wijk 1. Best-centrum, Salderes, Paljaart en Steegsche velden –  Tonny Vermulst  

Wijk 2. Naastenbest, Dijkstraten   –  Ruud Verstegen

Wijk 3. Heivelden / Heuveleind – Ine Kox 

Wijk 4. Wilhelminadorp / Kantonnier – Miranda Vugts-van Dooren  (in 2015 samen met Arno Bijsterbosch)

Wijk 5. Buitengebied, inclusief bedrijventerreinen ’t Zand, Breeven en Heide. Wijken: Hoge Akker, De Leeuwerik, Speelheide, Aarle, De Vleut,  Batadorp en Villawijk – Hans Giroldi

Buurtbudget 2015

Ook in 2015 kunnen bewoners weer buurtbudget van de gemeente gebruiken om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. U kunt daarmee samen kleinschalige ideeën bedenken, ontwikkelen en uitvoeren.

Bijvoorbeeld:

  • een opruimactie;
  • een straat- en buurtfeest;
  • een kunstwerk;
  • een speeltoestel (of het opknappen daarvan).

Hoe groot is het buurtbudget?

Elk jaar is voor heel Best € 40.000,00 buurtbudget gereserveerd. Daarbij geldt: tot 1 april 2015 is het buurtbudget per wijk bepaald, op basis van het aantal inwoners. Is daarna nog geld over, dan wordt dit samengevoegd tot één bedrag dat mensen uit heel Best kunnen gebruiken voor hun ideeën.

Buurtbudet per wijk 2015

Dien uw aanvraag in bij het bewonersoverleg

De spelregels van het buurtbudget vindt u op de website van de gemeente: www.gemeentebest.nl/buurtbudget.

Daar kunt u ook het formulier aanvragen. Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen, dan kunt u bij ons (het bewonersoverleg) terecht of bij Welzijn Best Oirschot.

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Tot 1 april is het geld dat hierboven staat genoemd voor onze wijk gereserveerd. Wat na 1 april nog over blijft, is door mensen uit heel Best te besteden. De gemeente beoordeelt de (complete) aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Innova58

innova58

Sinds mei 2013 werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven – verenigd in de Stichting A58 – samen aan InnovA58. In dit project wordt bekeken hoe de doorstroming op de A58 kan worden verbeterd, tussen Eindhoven en Tilburg.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in dit project wordt besproken, dan kunt u zich  abonneren op deze nieuwsbrief.

Geen vluchten na elven

Op de GOEB ledenvergadering van 9 december 2013 heeft een delegatie van de actiegroep ‘Geen vluchten na elven’ uitleg gegeven over het voornemen om extra late vluchten, na elf uur ’s avonds, op luchthaven Welschap te gaan toestaan vanaf 2014.

Vliegveld met slapende mensen 4

Zoals de actiegroep zelf meldt op haar site:

In het concept-luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport worden de openingstijden opnieuw verder opgerekt. Tussen 23.00 en 24.00 worden 8 reguliere landingen toegestaan. Bij overmacht kan er zelfs geland worden tot 01.00 en mag er worden opgestegen na 23.00. Ten overvloede wordt er ook in het weekend al vanaf 07.00 gevlogen. Dit mag niet gebeuren. Omwonenden hebben recht op een ongestoorde nachtrust van tenminste 8 uur. Die mag niet worden opgeofferd aan de marginale extra winst voor de vliegtuigen die op Eindhoven Airport hun thuisbasis hebben.

Voor meer informatie en het ondertekenen van een petitie verwijzen we u naar de site van de actiegroep: http://www.gvne.nl

Gladheidsbestrijding

(BRON: website gemeente Best)

Binnenkort start het winterseizoen weer. Voor het strooiseizoen begint, stellen we elk jaar een Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan (PDF, 914.0 kB) op. In dit plan zijn de uitgangspunten voor de gladheidsbestrijding en onder andere de route (PDF, 2.1 MB) waar in het winterseizoen 2013-2014 gestrooid wordt opgenomen.

Waar wordt gestrooid?

In elk geval zorgt de gemeente ervoor dat de belangrijkste fietspaden, hoofdwegen en de buurtontsluitingswegen goed begaanbaar zijn. Ook is er aandacht voor de gladheid bij de openbare gebouwen. De belangrijkste fietspaden en hoofdwegen worden het eerst gestrooid.

Waarom strooit de gemeente niet gewoon overal?

Helaas is het voor de gemeente Best niet mogelijk om de gladheid overal te bestrijden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de wegen en paden die in het beheer zijn van bedrijven of anderen. Ook woonstraten en parkeerterreinen worden in principe niet gestrooid. Dit heeft een aantal redenen: de benodigde menskracht en materieel ontbreken, maar ook zouden met overal strooien enorm hoge kosten gemoeid zijn. Daarnaast is het bestrijden van gladheid op álle wegen niet wenselijk om milieutechnische redenen.

Wilt u meer weten over de gladheidsbestrijding?

Dan kunt u de Strooiroute 2013-2014 (PDF, 2.1 MB) waarop gestrooid word downloaden. De strooiroute is daarnaast ook in te zien in kamer 1.34 van het gemeentehuis. Hiervoor moet u zich melden bij de receptie.

En als het ondanks het strooien toch nog glad is?

Hebt u klachten over het strooien? Meld deze dan bij het KCC van de gemeente (0499) 360 911.

Web site vernieuwd

Vandaag, 11 november 2013, is de web site van het GOEB vernieuwd.

De inhoud van de oude site, voor zover nog niet aanwezig, zal in de loop van de komende weken naar de nieuwe site worden overgebracht.

De belangrijkste informatie – namelijk contact informatie voor GOEB bestuur en bewonersoverleggen, en de verslagen van recente vergaderingen zijn reeds aanwezig op de nieuwe site.