Alle berichten van goebbeheer

Manifest Beraad Vlieghinder Moet Minder goedgekeurd

De Aldersafspraken, vertaald in Rijksbeleid, lopen door t/m 2019. Het aantal vliegbewegingen zal dan in 10 jaar tijd gegroeid zijn van 18000 naar 43000 .
Na 2020 is er niets geregeld. De Brainportbobo’s en vliegveld-directeur Meijs zijn nu al bezig om veel meer vluchten in de week te zetten. Dat stond al in de Brainport Nationale Actieagenda terwijl het merendeel van de lokale politiek van niets wist! Het tekent het belang dat men hecht aan de democratie.

Ter voorbereiding heeft het “oude” Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport een doorstart gemaakt in het “nieuwe” Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) met als doelen:
–           een sterkere organisatie die door meer mensen en organisaties gesteund wordt
–           een gemoderniseerde website www.bvm2.nl
–           meer thema’s. Naast de oude thema’s als geluidshinder en openingstijden zijn er standpunten over bijvoorbeeld luchtvervuiling, klimaat en vastgoed.

Hiervoor is een nieuw twaalf-puntenmanifest geschreven. Dat is op een drukbezochte bijeenkomst in Knegsel op 20 mei 2017 goed gekeurd.
De volledige tekst is te vinden op www.bvm2.nl. Hieronder een korte samenvatting (de volledige tekst telt!)

1)         De groei van Eindhoven Airport is geen doel in zich
2)         De hinder en de geluidsruimte, horend bij 43000 vliegbewegingen, mogen vanaf 2020 niet verder toenemen
3)         Als vliegtuigen stiller of schoner worden, of minder vaak ’s nachts vliegen, wordt die winst 50-50% verdeeld tussen vliegveld en omwonenden
4)         Na 23 uur geen planmatige landingen, voor 07 uur door de week en voor 08 uur op zaterdag en zondag geen starts
5)         routeoptimalisatie
6)         selectiever vliegen, met voorrang voor zakelijk en sociaal-maatschappelijk
7)         meer met de trein in plaats van met het vliegtuig
8)         overlast van aan- en afrijdend autoverkeer terugdringen
9)         geluid- en milieugegevens worden inzichtelijk toegankelijk
10)       goede economisch nadeel-compensatie
11)       Eindhoven Airport zet zich in om luchtvervuiling en klimaateffecten nationaal en mondiaal terug te dringen
12)       Defensie streeft naar optimale publieksvriendelijkheid

BVM2 roept iedereen op om zich als individu aan te melden op http://bvm2.nl/support-donateur/ . Het is echt van zeer groot belang dat er straks een enorm aantal individuele steunbetuigingen op onze website staat.

Verder roept BVM2 maatschappelijke organisaties (buurtverenigingen, wijkraden, mlieuorganisaties, politieke partijen) op om als groep BVM2 te gaan steunen. Dat kan door een mailtje te sturen naar beraad@bvm2.nl , met een contactpersoon met contactgegevens. Ook dit is van zeer groot belang!

Verdere inlichtingen bij

Bernard Gerard
secretaris BVM2
beraad@bvm2.nl

 

 

Oproep: buurtpreventie WhatsApp-groepen

In Best hebben al veel buurten een gezamenlijke buurtpreventie WhatsApp-groep. De gemeente en politie zijn hiermee erg blij. Samen werken we zo aan een veiliger Best.

Dit werkt nog beter als de coördinatoren van de groepen (de beheerders), gemeente en politie met elkaar in contact staan. Is uw groep nog niet bekend bij de gemeente of weet u dit niet zeker? Meld deze dan aan. Stuur hiervoor een berichtje naar indewijk@gembest.nl met daarin het gebied waarin uw groep actief is, de naam van de groepsbeheerder en diens telefoonnummer en e-mailadres.

Nog geen buurtpreventie WhatsApp-groep?

Heeft uw buurt nog geen buurtpreventie WhatsApp-groep? Start er dan zelf een! Voor meer informatie kunt u kijken op onze website. Zoek op buurtpreventie. (www.gemeentebest.nl/buurtpreventie)

Buurtbudget 2017: wat gaat ú ermee doen?

Ook in 2017 is er weer buurtbudget beschikbaar. Voor  het komende jaar een totaalbedrag van € 40.000. Wilt u in 2017 een financieel steuntje in de rug voor uw initiatief? Laat dan tijdens de komende feestdagen daarover uw gedachten alvast eens gaan. Is uw idee uitgekristalliseerd? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar buurtbudget@wbo.nl.

Verdeling budget

In 2017 is tot 1 mei een bedrag per wijk gegarandeerd beschikbaar. Na twee data, 1 maart en 1 mei,  worden de wijkaanvragen beoordeeld en toegekend. Daarna worden de resterende bedragen samengevoegd. Hiervan kunnen alle bewoners gebruikmaken.

Meer informatie

Op www.gemeentebest.nl/buurtbudget leest u meer over het buurtbudget. Daar staan ook een overzicht van de beschikbare bedragen per wijk  en het aanvraagformulier.

Van asielaanvraag tot huisvestiging

Er is veel te doen over het asielbeleid en niet alleen in Nederland.

Er is ook heel veel onbekend  bij het overgrote gedeelte van de bevolking. Hoewel er gelukkig veel mensen positief kijken tegen de opvang van asielzoekers zijn er ook nog heel veel mensen die vanuit onwetendheid en vooroordelen hun mening vormen en een hard standpunt innemen.

Daarom is het goed dat zoveel mogelijk mensen weten welk traject een asielzoeker moet doorlopen alvorens hij als statushouder een woning toegewezen krijgt; de rol van de gemeente, woningcorporatie en de maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers van het steunpunt vluchtelingenwerk

Hoe dit proces verloopt kunt u lezen op onze website en/ of de website van de Stichting Welzijn Best Oirschot, www.welzijnbestoirschot.nl, rubriek vluchtelingenwerk.

Ook in dit PDF document vind u meer informatie: asielaanvraag tot huisvesting

Aanpassing wijkindeling en wijkagenten

Vanwege de Nationale Politie gaat er in Best ook het e.e.a. wijzigen qua wijkindelingen. Dit heeft tot gevolg dat onze huidige wijkagenten bijna allemaal een andere wijk gaan krijgen, m.u.v. Tonny Vermulst.

De wijkagenten zelf zullen persoonlijk kennis komen maken c.q. afscheid nemen bij de bewonersoverleggen van de wijken waar zij voor staan c.q. stonden.

Op politie.nl is dit alles ook per 1-1-2015 aangepast.

BEST

Gaat van de huidige 6 naar de nieuwe indeling in 5 wijken:

Wijk 1. Best-centrum, Salderes, Paljaart en Steegsche velden –  Tonny Vermulst  

Wijk 2. Naastenbest, Dijkstraten   –  Ruud Verstegen

Wijk 3. Heivelden / Heuveleind – Ine Kox 

Wijk 4. Wilhelminadorp / Kantonnier – Miranda Vugts-van Dooren  (in 2015 samen met Arno Bijsterbosch)

Wijk 5. Buitengebied, inclusief bedrijventerreinen ‘t Zand, Breeven en Heide. Wijken: Hoge Akker, De Leeuwerik, Speelheide, Aarle, De Vleut,  Batadorp en Villawijk – Hans Giroldi

Innova58

innova58

Sinds mei 2013 werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven – verenigd in de Stichting A58 – samen aan InnovA58. In dit project wordt bekeken hoe de doorstroming op de A58 kan worden verbeterd, tussen Eindhoven en Tilburg.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in dit project wordt besproken, dan kunt u zich  abonneren op deze nieuwsbrief.

Geen vluchten na elven

Op de GOEB ledenvergadering van 9 december 2013 heeft een delegatie van de actiegroep ‘Geen vluchten na elven’ uitleg gegeven over het voornemen om extra late vluchten, na elf uur ‘s avonds, op luchthaven Welschap te gaan toestaan vanaf 2014.

Vliegveld met slapende mensen 4

Zoals de actiegroep zelf meldt op haar site:

In het concept-luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport worden de openingstijden opnieuw verder opgerekt. Tussen 23.00 en 24.00 worden 8 reguliere landingen toegestaan. Bij overmacht kan er zelfs geland worden tot 01.00 en mag er worden opgestegen na 23.00. Ten overvloede wordt er ook in het weekend al vanaf 07.00 gevlogen. Dit mag niet gebeuren. Omwonenden hebben recht op een ongestoorde nachtrust van tenminste 8 uur. Die mag niet worden opgeofferd aan de marginale extra winst voor de vliegtuigen die op Eindhoven Airport hun thuisbasis hebben.

Voor meer informatie en het ondertekenen van een petitie verwijzen we u naar de site van de actiegroep: http://www.gvne.nl